كلاس آموزشي تب مالت باحضور كليه كارشناس وكاردان هاي مراكزبهداشتي درماني اين شبكه با موضوع تب مالت بيماري هزارچهره  درمحل سالن آموزش مركزشماره چهار شهري برگزار وتوسط اساتيد ذيربط از استان وشهرستان موارد آموزي به حضار ارائه وبا جديدترين بخشنامه ها ودستورالعمل هاي ارسالي از وزارت متبوع  دربرخورد با موارد مشكوك ومبتلا آشنا شدند وتوجيهات لازم مطرح وبحث وتبادل نظر گرديد