۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد
1393/07/30 بازديد آموزشي هاي سلامت از شهرستان بروجن
بازديد آموزشي هاي سلامت از شهرستان بروجن
كارشناسان مسئول آموزش سلامت مركزبهداشت استان وشبكه هاي پنج گانه بمنظورآشنايي با كارشناسان مسئول واستفاده ازتجربيات يكديگر از شبكه بهداشت ودرمان بروجن بازديدنموده و بويژه با حضور درمراكزشهري وروستايي برنامه هاي نيازسنجي آموزش بهداشت را مورد ارزيابي قرارداده وپس از آن درمحل دفتر رياست شبكه به جمع بندي نظرات ونتيجه بازديدهاي خود پرداخته وگزارش بازديد را ارائه كردند.
آقاي مهندس كرمي ضمن خيرمقدم به اين عزيزان حضور آنان را درشهرستان بروجن مثبت ارزيابي كرده واظهار داشت بايستي درجهت ارتقاي سطح سلامت جامعه ازتجربيات يكديگراستفاده ونكات مثبت را ارتقا بخشيده ونكات منفي را رفع ورجوع كنيم.
لازم به ذكراست بطوركلي تمامي كارشناسان از نحوه فعاليت ابراز رضايت داشته ومقررگرديدازوجودپزشك در مراكزبهداشتي درماني بعنوان رئيس كميته آموزش ونيازسنجي استفاده شودو تشكيل بانك رسانه اي بمنظور آموزش در رده هاي مختلف سني كه دربروجن انجام مي شد درسطح استان عملياتي واجرا گرددوهمچنين برنامه هاي نيازسنجي جدي تر ازقبل پيگيري شده واستمراريابد وتصميمات متخذه براساس مستندات وبارعايت الويت هاي مربوطه اجراشود
تعداد بازدید: 9
Powered by DorsaPortal