مرکز بهداشت شهرستان بروجن
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر
1392/01/28
زنگ سلامت نواخته شد
همزمان باآغازهفته سلامت درسال1392 وباشعار" فشارخون راجدی بگیریم " همایش زنگ سلامت دردبیرستان نمونه دخترانه مجتهده امین وباحضورفرمانداروتنی چندازمسئولین ادارات این شهرستان برگزارگردید.
درابتدای این مراسم آقای خدیوی سرپرست اداره آموزش وپرورش بروجن درسخنان کوتاهی ضمن عرض خیرمقدم وتبریک سال جدید به بیان احادیث وروایاتی ازائمه اطهار(ع) اشاره نموده وپاکیزکی ونظافت رادرراس کلیه برنامه های دانش آموزان قرارداده وتقاضانمودندبارعایت بهداشت فردی واجتماعی به سلامت خانواده وجامعه کمک کنند درادامه نیزگروه سروددبیرستان بااجرای سرودهای محلی شوروحال خاصی به جلسه بخشیدندوسپس سرکارخانم دکترخلیل زاده باتوجه به نامگذاری سازمان جهانی بهداشت برای امسال به نقش کنترل واهمیت فشارخون بویژه درافرادبالای سی سال وپدرومادردانش آموزان اشاره نمودندوازدانش آموزان خواستندباتحرک وانجام ورزش های سبک مانندپیاده روی وجلوگیری ازمصرف بی رویه نمک به مبارزه بااین بیماری خاموش رفته ونکات آموزشی موردنیازرابیان نمودندسرپرست شبکه بهداشت بروجن همچنین به برنامه های محوری شبکه بهداشت درهفته سلامت ازجمله : برگزاری همایش پیاده روی، برگزاری جشنواره غذای سالم وراه اندازی پایگاههای سلامتی درنقاط مختلف شهرستان نام بردند..درپایان نیزفرماندارشهرستان بروجن به نقش مشارکت دردستیابی به سلامت جامعه اشاره نموده واظهارداشتندخوشبختانه شاخص های بهداشتی شهرستان بروجن باتعامل وهمکاری بین ارگانهای مختلف بسیارمطلوب بوده ودربعضی نقاط ازنرم کشوری نیز پیشی گرفته ایم که امیدوارم این تعامل وهمدلی ادامه داشته ودردیگربخش هانیزتحقق یابدواززحمات کلیه تلاشگران عرصه سلامت تقدیروتشکرمیکنم.
ازدیگربرنامه های زنگ سلامت میتوان به قرائت مقاله وبرگزاری مسابقه حضوری واهدای جوایزاشاره نمود
تعداد بازدید:
2
نویسنده:
منبع:
روابط عمومی
آدرس : بروجن ،ابتداي جاده سياسرد ،شبكه بهداشت شهرستان بروجن
كدپستي : 8871683517                 تلفن :34259000-038
دور نگار :  34245617-038
تاریخ بروز رسانی 1399/07/02
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-